Polityka prywatności i Cookies

Polityka prywatności

Przedsiębiorstwo Madeira Moderna - Mediação Imobiliária Unipessoal Lda (zwane dalej „7mrentacar” lub „7M”) www.7mrentacar.com ceni sobie prywatność swoich członków iw tym sensie zobowiązuje się do jej poszanowania, zapewniając poufność i ochronę danych rejestrowanych przez użytkowników.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ma na celu zapewnienie użytkownikom warunków bezpieczeństwa i prywatności, przy czym wymagane i gromadzone są jedynie dane niezbędne do świadczenia usługi, zgodnie z wyraźnymi wskazaniami na stronie. Użytkownik ma pełną swobodę dostępu, poprawiania lub usuwania swoich danych.

2.1. IDENTYFIKACJA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA LECZENIE

 • Nazwa firmy: Madeira Moderna - Mediação Imobiliária Unipessoal Lda
 • TIN: 509068804
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych: [email chroniony]

2.2. INFORMACJE I ZGODA

Ustawa o ochronie danych osobowych (zwana dalej „LPDP”) oraz ogólne rozporządzenie o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dalej „RGPD”) zapewniają ochronę osób fizycznych w zakresie przetwarzanie danych osobowych i swobodny przepływ takich danych.

Zgodnie z terminami prawnymi „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dowolnego rodzaju i niezależnie od ich wsparcia, w tym dźwięk i obraz, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, zatem ochrona nie obejmuje danych osób prawnych. Akceptując niniejszą Politykę prywatności, wyrażasz świadomą, wyraźną, bezpłatną i jednoznaczną zgodę na dane osobowe podawane za pośrednictwem witryny. www.7mrentacar.com są zawarte w aktach, za które odpowiada 7M Rent a car, którego traktowanie w ramach LPDP i RGPD jest zgodne z odpowiednimi technicznymi i organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa.

7M Rent a Car prowadzi bazę danych z rejestracją swoich klientów. Dane zawarte w tej bazie to wyłącznie dane przekazane przez nich w czasie rejestracji i są automatycznie gromadzone i przetwarzane, na warunkach zatwierdzonych przez Krajową Komisję Ochrony Danych, przez 7M Rent a car, podmiot odpowiedzialny za dany plik.

W żadnych okolicznościach nie będą wymagane informacje na temat przekonań filozoficznych lub politycznych, przynależności do partii lub związków zawodowych, wyznania, życia prywatnego i pochodzenia rasowego lub etnicznego, a także danych dotyczących zdrowia i życia seksualnego, w tym danych genetycznych.

W żadnym wypadku nie będziemy podejmować żadnej z następujących czynności na danych osobowych przekazanych nam za pośrednictwem tej witryny:

 • Poddać się innym osobom lub podmiotom bez uprzedniej zgody osoby, której dane dotyczą;

2.3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe, które przetwarzamy za pośrednictwem tej strony, będą wykorzystywane wyłącznie do następujących celów:

 • (i) przetwarzanie zamówień;
 • (ii) Komunikacja z klientami i wyjaśnianie wątpliwości;
 • (iii) przetwarzanie wniosków o udzielenie informacji;
 • (iv) rozpatrywanie reklamacji;
 • (v) analizy statystyczne;
 • (vi) weryfikować, utrzymywać i rozwijać systemy i analizy statystyczne;
 • (vii) komunikacja w ramach marketingu bezpośredniego (jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu);
 • (viii) Zapobieganie i zwalczanie oszustw;
 • (ix) Prośba o informacje zwrotne na temat zakupionych produktów lub usług;
 • (x) Przeprowadzanie ankiet satysfakcji.

7M Rent a Car gwarantuje poufność wszystkich danych przekazanych przez swoich klientów. Chociaż 7M Rent a car zbiera i przetwarza dane w bezpieczny sposób i zapobiega ich utracie lub manipulowaniu przy użyciu najbardziej zaawansowanych technik, informujemy, że zbiór w otwartej sieci umożliwia przepływ danych osobowych bez zabezpieczeń. , na ryzyko zobaczenia i wykorzystania przez nieuprawnione osoby trzecie. Witryna 7M Rent a Car ma rozszerzenie w formularz kontaktowy i porządek, w którym użytkownicy mogą zadawać pytania i tym samym lepiej korzystać z całej oferty 7M Rent a Car. Jeśli użytkownicy przekażą w ten sposób dane osobowe firmie 7M Rent a Car w formularz kontaktowy, nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż określony przez użytkownika.

Z drugiej strony użytkownik wyraża zgodę na dostęp do informacji na temat usługi zakontraktowanej z 7M Rent a Car w celu zaoferowania wykonawcy dodatkowych usług.

W momencie zbierania danych osobowych, o ile nie wskazano inaczej, użytkownik może dobrowolnie udostępnić dane osobowe bez braku odpowiedzi, co oznacza spadek jakości lub ilości odpowiednich usług (o ile nie określono inaczej). wskazał coś innego). Jednak brak odpowiedzi na dane, który jest uważany za obowiązkowy, będzie oznaczał, że nie będziesz mógł uzyskać dostępu do usługi, której dane dotyczą.

Jeśli nie zgadzasz się z powyższymi warunkami, 7M Rent a Car nie będzie w stanie zawrzeć z Tobą umowy za pośrednictwem swojej strony internetowej.

2.4. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W celu realizacji przedmiotu niniejszego serwisu, 7M Rent a Car przekaże Twoje dane osobowe innym podmiotom, które będą je przetwarzać w następujących celach:

 • Zarządzanie płatnościami i czynności przetwarzania;
 • Przetwarzanie zamówienia;
 • Świadczenie usług kontraktowych.

Podmioty, którym 7M Rent a Car przekaże Twoje dane osobowe do przetwarzania na powyższych warunkach, będą miały następujący charakter:

 • Podmioty ubezpieczeniowe;
 • Osoby trzecie związane ze świadczeniem usług zakontraktowanych;
 • Zarządzanie płatnościami;
 • Podmioty obsługujące zamówienia i wysyłające.

2.5. PRZECHOWYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Dane zbierane przez 7M Rent a Car mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Przesyłając swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na to przekazywanie, przechowywanie lub przetwarzanie.

Wszystkie informacje przekazane firmie 7M Rent a Car są bezpiecznie przechowywane na naszych serwerach i / lub serwerach naszego usługodawcy, które mogą znajdować się w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Podejmujemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

2.6. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

7M Rent a Car oświadcza, że ​​wdrożyło i będzie nadal wdrażać techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przekazanych jej danych osobowych w celu zapobieżenia ich zmianie, utracie, przetwarzaniu i / lub nieuprawnionemu dostępowi, uwzględniając aktualny stan technologii, charakter przechowywanych danych i zagrożenia, na jakie są narażone.

7M Rent a Car gwarantuje poufność wszelkich danych przekazanych przez swoich klientów podczas rejestracji lub w trakcie zakupu / zamawiania produktów lub usług. Gromadzenie i przetwarzanie danych odbywa się w bezpieczny sposób i zapobiega ich utracie lub manipulowaniu. Wszystkie dane zostaną umieszczone na bezpiecznym serwerze (128 bit SSL), który je szyfruje / szyfruje (zamienia w kod). Będziesz mógł sprawdzić, czy Twoja przeglądarka jest bezpieczna, jeśli pojawi się symbol kłódki lub jeśli adres zaczyna się od https zamiast http.

Dane osobowe traktowane są z zachowaniem poziomu ochrony wymaganego prawem, aby zapewnić ich bezpieczeństwo oraz zapobiec ich zmianie, utracie, przetwarzaniu lub nieuprawnionemu dostępowi, uwzględniając stan technologii, mając świadomość użytkownika i akceptując, że środki bezpieczeństwa w Internecie są nie do zdobycia.

7M Rent a Car, uzyskując dostęp do jakichkolwiek danych osobowych, zobowiązuje się do:

 • Przechowuj je za pomocą prawnie wykonalnych środków bezpieczeństwa o charakterze technicznym i organizacyjnym, aby zapewnić ich bezpieczeństwo, zapobiegając w ten sposób nieuprawnionej zmianie, utracie, przetwarzaniu lub dostępowi, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy w dowolnym momencie, charakterem danych i możliwym ryzykiem na które są narażeni;
 • Wykorzystywać dane wyłącznie do wcześniej określonych celów;
 • Upewnij się, że dane są przetwarzane tylko przez pracowników, których interwencja jest wymagana do świadczenia usługi i są zobowiązani do zachowania poufności i poufności. W przypadku ujawnienia informacji osobom trzecim, powinny one być zobowiązane do zachowania odpowiedniej poufności zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu.

2.7. KOMUNIKACJA HANDLOWA I PROMOCYJNA
Jednym z celów, dla których przetwarzamy dane osobowe przekazane przez użytkowników, jest przesyłanie komunikacji elektronicznej z informacjami dotyczącymi komunikatów handlowych i promocyjnych.

Ilekroć taka komunikacja będzie prowadzona przez nas, będzie skierowana wyłącznie do użytkowników, którzy wyraźnie i uprzednio je autoryzowali.

Zgodnie z postanowieniami dekretu z mocą ustawy nr 7/2004 z dnia 7 stycznia, jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania komunikatów handlowych lub promocyjnych od 7M Rent a Car, możesz zgłosić sprzeciw do serwisu wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email chroniony]

2.8. WYKONYWANIE PRAW
Zgodnie z postanowieniami LDPD i RGPD, użytkownik może w każdej chwili skorzystać z przysługujących mu praw dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, sprzeciwu i przenoszenia na żądanie w dowolny z następujących sposobów:

Jeśli chcesz w dowolnym momencie przestać być częścią bazy danych 7M Rent a Car, możesz skorzystać z tego prawa za pośrednictwem tych kontaktów.


Informacja o plikach cookie

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie stanowi część Polityki prywatności www.7mrentacar.com (zwanej dalej „7M” lub „7M Rent a Car”, „Witryna” lub „Witryna internetowa”). Dostęp i nawigacja w serwisie lub korzystanie z jego usług, wyrażasz zgodę na warunki zawarte w Polityce prywatności.

Aby ułatwić i zapewnić lepsze wrażenia z przeglądania witryny internetowej, www.7mrentacar.com (dalej „7M” lub „7M Rent a Car”, „Witryna” lub „Witryna”), raporty wykorzystujące pliki cookie lub inne podobne funkcje pliki (dalej „Cookies”).

Ze względu na sposób, w jaki standardy komunikacji internetowej, dostęp do stron internetowych może wiązać się z wykorzystaniem plików cookies. W każdym przypadku informujemy, że 7M Rent a Car odpowiada za pliki Cookies i przetwarzanie danych pozyskanych z plików cookies własnych i innych, decydując o celu, zawartości i sposobie przetwarzania zebranych informacji.

1. Co to jest plik cookie?
Pliki cookie to pliki zawierające niewielkie ilości informacji, które są pobierane na urządzenie użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Głównym celem jest rozpoznanie użytkownika przy każdym wejściu na stronę, co również pozwala na poprawę jakości i lepsze korzystanie z serwisu. W skrócie: aby uprościć nawigację www.7mrentacar.com.

Pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania Internetu; nie powodują uszkodzeń sprzętu / użytkownika urządzenia, a jeśli są włączone w konfiguracji Twojej przeglądarki, pomagają identyfikować i usuwać błędy w działaniu serwisu.

2. Wykorzystanie plików cookie przez 7M Rent a Car.
Uzyskując dostęp do serwisu, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tego rodzaju plików cookies na swoim urządzeniu. Jeśli wyłączysz pliki cookie, przeglądanie witryny może nie zostać zoptymalizowane, a niektóre funkcje dostępne w witrynie mogą nie działać poprawnie.

W szczególności 7M Rent a Car wykorzystuje pliki cookie do celów określonych poniżej. Jeśli w przyszłości 7M Rent a Car będzie korzystać z innych usług w celu świadczenia większej liczby lepszych usług, użytkownik zostanie o tym poinformowany.

3. Używane pliki cookie
- Preferencje plików cookie
Te pliki cookie umożliwiają witrynom zapamiętanie informacji, które zmieniają zachowanie i wygląd Witryny. Te pliki cookie mogą również pomóc w zmianie rozmiaru tekstu, czcionki i innych dostosowywalnych części stron internetowych. Utrata informacji przechowywanych w preferencyjnym pliku cookie może zmniejszyć funkcjonalność Witryny, ale nie powinna uniemożliwiać jej działania.

- Pliki cookie bezpieczeństwa
Pliki cookie bezpieczeństwa służą do uwierzytelniania użytkowników i zapobiegania nieuczciwemu wykorzystaniu danych logowania oraz do ochrony nieautoryzowanych danych. Na przykład umożliwia blokowanie wielu typów ataków, takich jak próby kradzieży zawartości formularzy wypełniających strony internetowe.

- Proces plików cookie
Proces plików cookie pomaga witrynie funkcjonować i dostarczać usługi, których oczekuje odwiedzający witrynę, takie jak przeglądanie stron internetowych lub uzyskiwanie dostępu do bezpiecznych obszarów Witryny. Bez tych plików cookie witryna nie będzie działać poprawnie.

- Stan sesji plików cookie
Witryny internetowe często zbierają informacje o tym, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z określoną stroną internetową. Może to obejmować strony, które użytkownicy odwiedzają najczęściej i czy użytkownicy otrzymują komunikaty o błędach z określonych stron. Tak zwane `` pliki cookie stanu sesji '' pomagają ulepszyć usługi firm, aby poprawić komfort przeglądania dla naszych użytkowników. Zablokowanie lub usunięcie tych plików cookie nie uniemożliwia korzystania z Witryny.

- Analiza plików cookie
Te pliki cookie pomagają właścicielom witryn internetowych i aplikacji zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Twoich stron internetowych. Możesz użyć zestawu plików cookie do zbierania informacji i raportowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisów bez osobistej identyfikacji poszczególnych odwiedzających.

- Reklamowe pliki cookie
Te pliki cookie (np. Platformy takie jak Google lub Facebook) pomagają właścicielowi strony internetowej i / lub aplikacjom w przechwytywaniu "Wskazówki" za przyciąganie nowych klientów / użytkowników serwisu. Zebrane dane są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Służą do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy i pomagają mierzyć skuteczność kampanii reklamowej.

- Pliki cookie i wtyczki sieci społecznościowe (przyciski społecznościowe)
Te społeczne pliki cookie mają na celu umożliwienie użytkownikom udostępniania stron i treści za pośrednictwem sieci społecznościowych stron trzecich. Pozwalają również ukierunkować dostarczanie reklam w sieciach społecznościowych.

Nasza strona korzysta również z wtyczek lub przycisków społecznościowych.

Wtyczki społecznościowe umożliwiają udostępnianie stron i treści witryny www.7mrentacar.com na różnych platformach społecznościowych. Na przykład, pozwól użytkownikowi polubić („polubić”) i udostępniać informacje o naszej witrynie znajomym w sieciach społecznościowych.

W tym celu wtyczki używają plików cookie do śledzenia nawyków przeglądania użytkowników, którzy są użytkownikami tych platform lub nie, oraz do sprawdzania, czy podczas przeglądania są połączeni z siecią społecznościową. Te pliki cookie umożliwiają również kierowanie ofert reklamowych na tych platformach.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych osobowych w związku z sieciami społecznościowymi można znaleźć w polityce prywatności odnośnych sieci społecznościowych stron trzecich.

Wszystkie pliki cookie są przechowywane tylko przez czas niezbędny do ich użycia.

- Inne pliki cookie
Jeśli zostawisz komentarz na naszej stronie, możesz zapisać swoje imię i nazwisko, adres e-mail i stronę internetową w plikach cookie. Są to dla Twojej wygody, aby nie musieć ponownie wypełniać swoich danych, gdy zostawisz kolejny komentarz. Te pliki cookie będą działać przez rok.

Jeśli masz konto i logujesz się do tej witryny, ustawimy tymczasowy plik cookie, aby ustalić, czy Twoja przeglądarka akceptuje pliki cookie. Ten plik cookie nie zawiera danych osobowych i jest usuwany po zamknięciu przeglądarki.

Kiedy się zalogujesz, stworzymy również kilka plików cookie, aby zapisać twoje dane logowania i opcje wyświetlania ekranu. Pliki cookie do logowania trwają dwa dni, a pliki opcji na ekranie są dostępne przez rok. Jeśli wybierzesz opcję "Zapamiętaj mnie", Twój login będzie trwał przez dwa tygodnie. Jeśli wylogujesz się z konta, pliki cookie do logowania zostaną usunięte.

Jeśli edytujesz lub opublikujesz artykuł, dodatkowy plik cookie zostanie zapisany w Twojej przeglądarce. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i po prostu wskazuje identyfikator posta artykułu, który właśnie edytowałeś. Wygasa po dniu 1.

4. Konfiguracja użytkownika w celu uniknięcia plików cookie
Zgodnie z obowiązującym prawem udostępniamy informacje umożliwiające użytkownikowi skonfigurowanie przeglądarki w celu zarządzania i zachowania prywatności i bezpieczeństwa w zakresie plików cookie. Dlatego udostępniamy informacje i linki do oficjalnych stron wsparcia głównych przeglądarek, aby użytkownik mógł zdecydować, czy zaakceptować użycie plików cookie.

Ustawienia plików cookie można zmienić w preferencjach przeglądarki, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w linkach:
Chrom
Firefox
Internet Explorer
safari

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, w tym plików cookie, aby wiedzieć, które zostały zainstalowane oraz jak można nimi zarządzać i jak je usuwać, użytkownik może uzyskać dostęp do witryny www.allaboutcookies.org. Jeśli użytkownik nie chce, aby Twoje wizyty w witrynach internetowych były wykrywane przez Google Analytics, musisz uzyskać do nich dostęp http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Rozumie się, że użytkownik akceptuje użycie plików cookie, jeśli kontynuujesz przeglądanie tej strony bez uprzedniej jej dezaktywacji.

Najnowsza aktualizacja: Grudnia 19, 2018

Bezpieczeństwo zawsze

Ponieważ Twoje bezpieczeństwo jest dla nas ważne, mamy najlepsze opakowania na rynku.

Serwis 24h każdego dnia

Aby niczego nie przegapić, możesz na nas liczyć o każdej porze każdego dnia.

Najlepsze ceny

Kto powiedział, że jakość musi być droga? Najlepsze ceny na myśl o Tobie.

Masz pytanie? Śmiało pytaj...

Otwórz czat