Privacy & Политика Cookies

Политика за поверителност

Компанията Madeira Moderna - Mediação Imobiliária Unipessoal Lda (наричани по-долу „7mrentacar“ или „7M“) www.7mrentacar.com цени поверителността на своите членове и в този смисъл се задължава да я спазва, като гарантира поверителността и защитата на данните, записани от потребителите.

Настоящата Декларация за поверителност има за цел да гарантира на потребителите условия за сигурност и поверителност, като се изисква и събира само данните, необходими за предоставяне на услугата, съгласно изричните указания на сайта. Потребителят има пълна свобода на достъп, коригиране или изтриване на своите данни.

2.1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОТГОВОРНИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

 • Компания: Мадейра Модерна - Mediação Imobiliária Unipessoal Lda
 • NIF: 509068804
 • Длъжностно лице за защита на данните: [имейл защитен]

2.2. ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ

Законът за защита на личните данни (наричан по-долу „ЗЗЛД“) и Общият регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на 27 април 2016 г., нататък „RGPD“) осигуряват защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни.

Под правни термини „лични данни“ означава всякаква информация от всякакво естество и независимо от нейната подкрепа, включително звук и образ, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице, така че защитата не обхваща данните на юридическите лица. С приемането на тази Политика за поверителност вие давате своето информирано, изрично, безплатно и недвусмислено съгласие за личните данни, предоставени чрез сайта. www.7mrentacar.com са включени във файл под отговорността на 7M Rent a car, чието третиране по ЗЗЛД и РЗЗД е съобразено с подходящи технически и организационни мерки за сигурност.

7M Rent a Car поддържа база данни с регистрацията на своите клиенти. Данните, съдържащи се в тази база данни, са единствено данните, предоставени от тях в момента на регистрацията и се събират и обработват автоматично, при условията, одобрени от Националната комисия за защита на данните, от 7M Rent a car, субектът, отговорен за съответния файл.

При никакви обстоятелства няма да се изисква информация за философски или политически убеждения, принадлежност към партия или синдикати, религиозна вяра, личен живот и расов или етнически произход, както и данни за здравето и сексуалния живот, включително генетични данни.

При никакви обстоятелства няма да предприемем някоя от следните дейности с лични данни, предоставени ни чрез този сайт:

 • Отстъпване на други лица или субекти без предварителното съгласие на субекта на данните;

2.3. ЦЕЛ НА ЛЕЧЕНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни, които обработваме чрез тази страница, ще се използват само за следните цели:

 • (i) обработка на поръчки;
 • (ii) Комуникация с клиенти и изясняване на съмненията;
 • (iii) Обработка на искания за информация;
 • (iv) Обработка на жалби;
 • (v) Дейности по статистически анализ;
 • (vi) Проверява, поддържа и развива системи и статистически анализи;
 • (vii) Директни маркетингови комуникации (ако сте дали съгласие за обработването на личните Ви данни за тази цел);
 • (viii) Превенция и борба с измамите;
 • (ix) Искане за обратна връзка за закупени продукти или услуги;
 • (x) Провеждане на проучвания за удовлетвореност.

7M Rent a Car гарантира поверителността на всички данни, предоставени от своите клиенти. Макар че 7M Rent a car събира и обработва данни сигурно и предотвратява загубата им или манипулирането им с помощта на най-модерните техники, ние ви информираме, че отвореното мрежово събиране позволява циркулацията на лични данни без сигурност. , с риск да бъде видян и използван от неоторизирани трети страни. В 7M Rent a Car уебсайтът има формуляр за контакт и ред, при който потребителите могат да задават въпроси и по този начин да се възползват по-добре от цялото 7M Rent a Car оферта. Ако потребителите предоставят лични данни на 7M Rent a Car чрез това формуляр за контакт, те няма да се използват за цели, различни от изискванията на потребителя.

От друга страна, потребителят се съгласява да има достъп до информация за услугата, с която е сключен договор 7M Rent a Car за да може да предложи допълнителни услуги на изпълнителя.

По време на събирането на лични данни, освен ако не е посочено друго, потребителят може доброволно да предостави лични данни, без липсата на отговор, което предполага намаляване на качеството или количеството на съответните услуги (освен ако не е посочено друго). посочи нещо друго). Въпреки това, ако не отговорите на данните, което се счита за задължително, ще означава, че няма да имате достъп до услугата, за която са поискани данните.

Ако не сте съгласни с горните условия, 7M Rent a Car няма да може да сключи договор с вас чрез своя уебсайт.

2.4. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

За да можете да спазвате целта на този уебсайт, 7M Rent a Car ще предостави вашите лични данни на други субекти, които ще ги третират за следните цели:

 • Дейности по управление и обработка на плащания;
 • Обработка на поръчки;
 • Предоставяне на договорени услуги.

Субектите, на които 7M Rent a Car ще предостави Вашите лични данни за обработка при горните условия, ще имат следния характер:

 • Застрахователни субекти;
 • Трети страни, свързани с предоставянето на договорени услуги;
 • Управление на плащанията;
 • Обработка на поръчки и изпращане

2.5. СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Данни, събрани от 7M Rent a Car може да се прехвърля и съхранява на местоназначение извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“). С изпращането на вашите лични данни вие се съгласявате с това прехвърляне, съхранение или обработка.

Цялата информация, която предоставяте 7M Rent a Car се съхранява сигурно на нашите сървъри и/или сървърите на нашия доставчик на услуги, които може да се намират в страни извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“). Ние предприемаме всички разумно необходими стъпки, за да гарантираме, че вашите данни се обработват сигурно и в съответствие с тази политика за поверителност.

2.6. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

7M Rent a Car декларира, че е приложил и ще продължи да прилага техническите и организационни мерки за сигурност, необходими за гарантиране на сигурността на предоставените му лични данни, за да предотврати тяхната промяна, загуба, обработка и/или неоторизиран достъп, като се вземе предвид текущото състояние на технология, естеството на съхраняваните данни и рисковете, на които са изложени.

7M Rent a Car гарантира поверителността на всички данни, предоставени от своите клиенти при регистрация или в процеса на закупуване/поръчване на продукти или услуги. Събирането и обработката на данни се извършват безопасно и предотвратяват загубата или манипулирането им. Всички данни ще бъдат вмъкнати в защитен сървър (128-битов SSL), който ги криптира/криптира (превръща ги в код). Ще можете да проверите дали вашият браузър е защитен, ако се появи символът за заключване или ако адресът започва с https вместо http.

Личните данни се третират със степента на защита, която се изисква законно, за да се гарантира тяхната сигурност и да се предотврати тяхното изменение, загуба, обработка или неоторизиран достъп, като се вземе предвид състоянието на технологията, като потребителят е наясно и приема, че мерките за интернет сигурност са не е непревземаем.

7M Rent a Car, при достъп до каквито и да е лични данни, се задължава да:

 • Съхранявайте ги чрез приложими по закон мерки за сигурност от техническо и организационно естество, за да се гарантира тяхната безопасност, като по този начин се предотвратява неразрешена промяна, загуба, обработка или достъп, в съответствие със състоянието на техниката по всяко време, естеството на данните и възможните рискове на които са изложени;
 • Използвайте данните изключително за предварително определени цели;
 • Уверете се, че данните се обработват само от работници, чиято намеса е необходима за предоставяне на услугата и са обвързани със задължението за поверителност и поверителност. В случай че информацията може да бъде разкрита на трети страни, от тях следва да се изисква да поддържат подходяща поверителност в съответствие с разпоредбите на този документ.

2.7. ТЪРГОВСКИ И ПРОМОЦИОНАЛНИ КОМУНИКАЦИИ
Една от целите, за които обработваме личните данни, предоставени от потребителите, е да изпращаме електронни съобщения с информация относно търговски и промоционални комуникации.

Всеки път, когато правим такава комуникация, тя ще бъде насочена изключително към потребители, които изрично и предварително са ги упълномощили.

В съответствие с разпоредбите на Указ-закон № 7 / 2004 от 7 януари, ако желаете да спрете да получавате търговски или рекламни съобщения от7M Rent a Car, можете да поискате опозиция от услугата, като изпратите имейл до: [имейл защитен]

2.8. УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА
В съответствие с разпоредбите на LDPD и RGPD, потребителят може по всяко време да упражни правата си на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване, възражение и преносимост чрез искане по някой от следните начини:

Ако желаете да престанете да бъдете част от 7M Rent a Car база данни по всяко време, можете да упражните това право чрез тези контакти.


Cookies политика

Тази Политика за бисквитки е част от Политиката за поверителност на www.7mrentacar.com (по-нататък „7M“ или „7M Rent a Car”, „Сайт” или „Уебсайт”). Достъпът и навигацията в сайта, или използването на неговите услуги, вие се съгласявате с условията, съдържащи се в Политиката за поверителност.

За улесняване и осигуряване на по-добро изживяване при сърфиране през уебсайта, www.7mrentacar.com (по-нататък „7M“ или „7M Rent a Car“, “Сайт” или “Уебсайт”), отчети, които използват бисквитки или други подобни функционални файлове (наричани по-долу “Бисквитки”).

Поради начина, по който стандартите за комуникация в Интернет, достъпът до уебсайтове може да включва използването на бисквитки. Във всеки случай уведомяваме, че 7M Rent a Car носи отговорност за бисквитките и обработката на данни, получени от собствени и други бисквитки, като взема решение за целта, съдържанието и използването на обработката на събраната информация.

1. Какво е бисквитка?
„Бисквитките“ са файлове, които съдържат малки количества информация, които се изтеглят на устройството на потребителя, когато посетите уеб страница. Основната цел е да разпознава потребителя всеки път, когато той влиза в сайта, като също така позволява да се подобри качеството и да се осигури по-добро използване на сайта. Накратко: за опростяване на навигацията www.7mrentacar.com.

„Бисквитките“ са от съществено значение за функционирането на Интернет; те не увреждат оборудването / потребителя на устройството и, ако е разрешено в конфигурацията на вашия браузър, помагат за идентифициране и разрешаване на грешки в работата на сайта.

2. Използване на бисквитки от 7M Rent a Car.
С достъп до сайта потребителят изрично приема използването на този тип бисквитки на своите устройства. Ако деактивирате бисквитките, сърфирането ви в сайта може да не бъде оптимизирано и някои от функциите, налични на сайта, да не работят правилно.

По - конкретно, 7M Rent a Car използва бисквитки за целите, посочени по-долу. Ако в бъдеще, на 7M Rent a Car използва други, за да предостави повече и по-добри услуги, потребителят ще бъде информиран за това.

3. Използвани бисквитки
- Предпочитания за бисквитки
Тези бисквитки позволяват на уебсайтовете да запомнят информация, която променя поведението и външния вид на уебсайта. Тези бисквитки също могат да помогнат за промяна на размера на текста, шрифта и други персонализируеми части на уеб страниците. Загубата на информация, съхранявана в бисквитка с предпочитание, може да я направи по-малко функционална, но не трябва да възпрепятства нейната работа.

- Бисквитки за сигурност
Бисквитките за сигурност се използват за удостоверяване на потребителите и предотвратяване на измамно използване на идентификационни данни за вход и защита на неоторизирани данни. Например, тя ви позволява да блокирате много видове атаки, като например опити за кражба на съдържанието на формуляри, които попълват уеб страници.

- Процес на бисквитки
Процесът на бисквитки помага на уебсайта да функционира и да предоставя услуги, които посетителят на уебсайта очаква, като сърфиране в уеб страници или достъп до защитени зони на уебсайта. Без тези бисквитки уебсайтът не може да функционира правилно.

- Състояние на сесията на бисквитките
Уебсайтовете често събират информация за това как потребителите взаимодействат с определена уеб страница. Това може да включва страниците, които потребителите посещават най-често и дали потребителите получават съобщения за грешка от определени страници. Така наречените „бисквитки“ на състоянието на сесията помагат за подобряване на услугите на компаниите с цел подобряване на сърфирането за нашите потребители. Блокирането или изтриването на тези бисквитки не прави уебсайта неизползваем.

- Анализ на бисквитките
Тези бисквитки помагат на собствениците на уебсайтове и приложения да разберат участието на вашите посетители във вашите уеб страници. Можете да използвате набор от бисквитки за събиране на информация и докладване на статистически данни относно използването на уебсайтовете, без да идентифицирате лично отделни посетители.

- Рекламна бисквитка
Тези бисквитки (например платформи като Google или Facebook) помагат на собственика на уебсайта и / или приложенията да извършат улавянето на „Води“ за привличане на нови клиенти / потребители на уебсайтове. Събраните данни са анонимни и не могат да идентифицират потребителя. Те се използват за ограничаване на броя показвания на рекламата и помагат за измерване на ефективността на рекламната кампания.

- социални мрежи за бисквитки и приставки (социални бутони)
Тези социални бисквитки са предназначени да позволят на потребителите да споделят страници и съдържание чрез социални мрежи на трети страни. Те позволяват също да се насочи към предоставянето на реклама в социалните мрежи.

Ние си партнираме с Microsoft Clarity и Microsoft Advertising, за да уловим как използвате и взаимодействате с нашия уебсайт чрез поведенчески показатели, топлинни карти и повторение на сесията, за да подобрим и пуснем на пазара нашите продукти/услуги. Данните за използването на уебсайта се улавят с помощта на бисквитки на първи и трети страни и други технологии за проследяване, за да се определи популярността на продуктите/услугите и онлайн активността. Освен това, ние използваме тази информация за оптимизиране на сайта, за целите на измама/сигурност и реклама. За повече информация относно това как Microsoft събира и използва вашите данни, посетете Декларация за поверителност на Microsoft.

Нашият сайт също използва приставки или социални бутони.

Социалните приставки позволяват да се улесни споделянето на страници и съдържание на сайта www.7mrentacar.com различните социални платформи. Например, позволете на потребителя да харесва („харесва“) и да споделя информация от нашия сайт с вашите приятели в социалните мрежи.

За целта приставките използват бисквитки, за да проследят навиците на сърфиране на потребителите, са потребители на тези платформи или не, и да проверят дали са свързани със социалната мрежа по време на сърфиране. Тези бисквитки също ви позволяват да насочвате рекламни предложения към тези платформи.

За повече информация относно използването на лични данни във връзка със социалните мрежи можете да намерите политиките за поверителност на въпросните социални мрежи на трети страни.

Всички бисквитки се поддържат само от строго необходимото време за използването им.

- Други бисквитки
Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да се включите, за да запазите вашето име, имейл адрес и уебсайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не се налага да попълвате отново своите данни, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще останат за една година.

Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна "бисквитка", за да определим дали браузърът ви приема "бисквитки". Тази "бисквитка" не съдържа лични данни и се изхвърля, когато затворите браузъра си.

Когато влезете, ще създадем и няколко "бисквитки", за да запазите информацията за вход и опциите за показване на екрана. Входните "бисквитки" са с продължителност два дни, а "бисквитките" на екрана са с продължителност една година. Ако изберете "Запомни ме", вашето потребителско име ще остане в продължение на две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат премахнати.

Ако редактирате или публикувате статия, в браузъра ви ще бъде запазена допълнителна "бисквитка". Тази "бисквитка" не съдържа лични данни и просто показва идентификационния номер на статията, която току-що сте редактирали. Изтича след 1 ден.

4. Потребителска конфигурация за избягване на бисквитки
В съответствие с действащото законодателство, ние предоставяме информация, позволяваща на потребителя да конфигурира вашия браузър да управлява и поддържа вашата поверителност и сигурност по отношение на бисквитките. Ето защо ние предоставяме информация и връзки към официални сайтове за поддръжка на основните браузъри, така че потребителят да може да реши дали да приеме използването на бисквитки.

Настройките на бисквитките могат да бъдат променени в предпочитанията на вашия браузър, като следвате инструкциите, дадени на връзките:
Chrome
Firefox
Internet Explorer
сафари

За повече информация относно „бисквитките“, включително „бисквитките“, за да знаете, че са инсталирани и как могат да се управляват и изхвърлят, потребителят може да влезе в www.allaboutcookies.org. Ако потребителят не иска вашите посещения на уеб сайтове да бъдат открити от Google Analytics, трябва да осъществите достъп http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Разбира се, че потребителят приема използването на бисквитки, ако продължите да разглеждате тази страница, без първо да пристъпите към нейното деактивиране.

Последна актуализация: Декември 19, 2018

Безопасност винаги

Тъй като вашата безопасност е важна за нас, ние имаме най-добрите пакети на пазара.

Денонощна услуга всеки ден

За да не пропуснете нищо, разчитайте на нас по всяко време всеки ден.

Най-добрите цени

Кой казва, че качеството трябва да е скъпо? Най-добрите цени, за да мислите за вас.

Имате въпрос? Чувствайте се свободни ...